نام کتاب: Architectural Monographs نویسنده: Mies Van Der Rohe, ویرایش: 1 سال انتشار: 1986 کد ISBN کتاب: 085670685X, فرمت: PDF تعداد صفحه: 111 حجم کتاب: 64 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: St. Martin’s Press

نام کتاب: Conversations with Mies van der Rohe نویسنده: Moisés Puente, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 98 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Princeton Architectural Press

نام کتاب: Mies van der Rohes Krefeld Villas نویسنده: Kent Kleinman, Leslie Van Duzer, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 144 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Princeton Architectural Press

نام کتاب: Mies Van Der Rohe - Architecture And Structure, 1960 نویسنده: Peter Blake, ویرایش: 1 سال انتشار: 1960 کد ISBN کتاب: 014020606X, 9780140206067, فرمت: PDF تعداد صفحه: 124 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Penguin Books

نام کتاب: Mies Van Der Rohe Farnsworth House - Weekend House Wochenendhaus نویسنده: Werner Blaser, Peter Palumbo, K. Steiner, B. Almberg, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: 3764360895, 9783764360894, فرمت: PDF تعداد صفحه: 51 حجم کتاب: 36 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Birkhauser

نام کتاب: Mies Van Der Rohe The Built Work نویسنده: Carsten Krohn, Carsten, Krohn, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 3034607407, فرمت: PDF تعداد صفحه: 240 حجم کتاب: 36 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Birkhauser

نام کتاب: Mies Van Der Rohe’S Farnsworth House نویسنده: Paul Clemence, Dirk Lohan, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: 0764324438, فرمت: PDF تعداد صفحه: 51 حجم کتاب: 36 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Schiffer Publishing

نام کتاب: Mies van der Rohe (Masters of Modern Architecture) نویسنده: Yukio Futagawa, Martin Pawley, ویرایش: 1 سال انتشار: 1970 کد ISBN کتاب: 0500580030, فرمت: PDF تعداد صفحه: 134 حجم کتاب: 66 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN – OCR انتشارات: Thames & Hudson

نام کتاب: New National Gallery, Berlin - Ludwig Mies Van Der Rohe نویسنده: Maritz Vandenberg, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: 9780714837635,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 60 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Phaidon Press

نام کتاب: Masters of modern architecture - Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe, and Walter Gropius نویسنده: Edwin Hoag, ویرایش: 1 سال انتشار: 1977 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 248 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN – OCR انتشارات: Bobbs-Merrill