نام کتاب: Chora L Works - Jacques Derrida and Peter Eisenman نویسنده: Jacques Derrida, Peter Eisenman, ویرایش: 1 سال انتشار: 1997 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 208 حجم کتاب: 57 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Monacelli Press

نام کتاب: Eisenman Architects - University of Phoenix Stadium for the Arizona Cardinals نویسنده: Todd Gannon, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 160 حجم کتاب: 31 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Princeton Architectural Press

نام کتاب: Eisenman Architects نویسنده: Peter Eisenman, ویرایش: 1 سال انتشار: 1995 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 110 حجم کتاب: 35 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Images Publishing Group

نام کتاب: From Formalism To Weak Form - The Architecture And Philosophy Of Peter Eisenman نویسنده: Stefano Corbo, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 1472443144, 9781472443144, فرمت: PDF تعداد صفحه: 138 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Ashgate Publishing

نام کتاب: Tracing Eisenman - Complete Works نویسنده: Cynthia Davidson, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: 0847828891, فرمت: PDF تعداد صفحه: 400 حجم کتاب: 64 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN – OCR انتشارات: Rizzoli

نام کتاب: Lateness نویسنده: Peter Eisenman, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 0691147221, فرمت: PDF تعداد صفحه: 113 حجم کتاب: 24 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Princeton University Press