نام کتاب: Philip Johnson - The Constancy Of Change نویسنده: Emmanuel Petit, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 0300121814, 9780300121810, فرمت: PDF تعداد صفحه: 278 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Yale University Press

نام کتاب: Philip Johnson-John Burgee - Architecture 1979-1985 نویسنده: Philip Johnson, John Burgee, Carleton Knight, ویرایش: 1 سال انتشار: 1985 کد ISBN کتاب: 0847806588, 9780847806584,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 191 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Random House

نام کتاب: The Philip Johnson Tapes - Interviews By Robert A.M. Stern نویسنده: Philip Johnson, Robert A. M. Stern, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: 1580932142,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 207 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN – OCR انتشارات: Monacelli Press

نام کتاب: The Man In The Glass House - Philip Johnson, Architect Of The Modern Century نویسنده: Philip Johnson, Mark Lamster, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9780316126434, 0316126438,, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 508 حجم کتاب: 132 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Little, Brown and Company