نام کتاب: An Introduction to Building Services نویسنده: Christopher A. Howard MPhil, DipQS, FRICS, ویرایش: 1 سال انتشار: 1988 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 110 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Macmillan Education

نام کتاب: Building Services Handbook - 6th ویرایش نویسنده: Roger Greeno, Fred Hall, ویرایش: 6 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 720 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: The Architect’s Guide to Design-Build Services نویسنده: The American Institute of Architects, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 450 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Architect’S Legal Handbook - The Law For Architects نویسنده: Anthony Speaight, ویرایش: 9 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 1856176274, 9781856176279, 0080950930, 9780080950938, فرمت: PDF تعداد صفحه: 432 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Architectural Press

نام کتاب: Architect’S Legal Handbook نویسنده: Gregory Stone, Anthony Speaight, ویرایش: 6 سال انتشار: 1996 کد ISBN کتاب: 0750621613, 9780750621618, فرمت: PDF تعداد صفحه: 272 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Architectural Press

نام کتاب: Architectural Design and Ethics - Tools for Survival نویسنده: Thomas Fisher, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 264 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: Architect’S Guide To Running A Job نویسنده: Ronald Green Retired Architect Part Iii Examiner., ویرایش: 6 سال انتشار: 2001 کد ISBN کتاب: 9780750653435, 0750653434, فرمت: PDF تعداد صفحه: 172 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Architectural Press

نام کتاب: Architect’s Job Book نویسنده: Sarah Lupton, ویرایش: 7 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: 1859460801, 9781859460801, فرمت: PDF تعداد صفحه: 275 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Riba Publishing

نام کتاب: Basics Building Contract نویسنده: Bert Bielefeld, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: B084M2V7T3, فرمت: PDF تعداد صفحه: 87 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Birkhauser

نام کتاب: Basics Tendering نویسنده: Tim Brandt, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 3764381108, 9783764381103, فرمت: PDF تعداد صفحه: 83 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Birkhauser