نام کتاب: Cinema Houston - From Nickelodeon To Megaplex نویسنده: David Welling, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 0292717008, 9780292717008, 9780292795105,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 352 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: University of Texas Press

نام کتاب: Skyscraper Cinema - Architecture And Gender In American Film نویسنده: Merrill Schleier, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 0816642818, 9780816642816, 0816642826, 9780816642823,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 368 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: University of Minnesota Press

نام کتاب: Cinema Builders نویسنده: Edwin Heathcote, ویرایش: 1 سال انتشار: 2001 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 221 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Politics Of Architecture In Contemporary Argentine Cinema نویسنده: Prof. Amanda Holmes, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9783319551906, 9783319551913, فرمت: PDF تعداد صفحه: 162 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Palgrave Macmillan

نام کتاب: PA(ng)LABAS Architecture Cinema - Projection of Filipino Space in Film نویسنده: Gerard Lico, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 971814126X, 9789718141267,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 125 حجم کتاب: 14 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: National Commission For Culture And The Arts

نام کتاب: Architecture, Philosophy, And The Pedagogy Of Cinema - From Benjamin To Badiou نویسنده: Nadir Lahiji, Todd Mcgowan, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 2020051450, 2020051451, 9780367762810, 9780367762827, 9781003166252,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 191 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge

نام کتاب: The British Cinema Boom, 1909-1914 - A Commercial History نویسنده: Jon Burrows, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 1137396768, فرمت: PDF تعداد صفحه: 250 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Palgrave Macmillan