نام کتاب: The Old Executive Office Building - A Victorian Masterpiece نویسنده: John F. W. Rogers, ویرایش: 1 سال انتشار: 1984 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 65 حجم کتاب: 36 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: The Executive Office Of The President, Office Of Administration

نام کتاب: The Distributed Workplace - Sustainable Work Environments نویسنده: Andrew Harrison, Paul Wheeler, Carolyn Whitehead Degw Plc, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: 9780203616574, 9780415318907, 0415318904, فرمت: PDF تعداد صفحه: 180 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: Shopping Malls نویسنده: Yeal Xie, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: B01FKUWCQ4, فرمت: PDF تعداد صفحه: 146 حجم کتاب: 31 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Design Media Publishing

نام کتاب: Workplace Environmental Design in Architecture for Public Health نویسنده: Stamatina Th. Th. Rassia, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 112 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Springer

نام کتاب: The Retail Store Design and Construction نویسنده: William Green, ویرایش: 2 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 200 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Universe Publishing

نام کتاب: Sustainable Retail Development - New Success Strategies نویسنده: Jerry Yudelson, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 216 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Springer

نام کتاب: Pedestrian Modern Shopping and American Architecture 1925-1956 نویسنده: David Smiley, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 352 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: University of Minnesota Press

نام کتاب: Office Buildings - Health Safety and Environment نویسنده: Pranab Kumar Nag, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 533 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Springer

نام کتاب: Office Building Safety and Health نویسنده: Charles D. Reese, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 504 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Office + Work Spaces - International Portfolio of 43 Designers نویسنده: Vernon Mays, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 192 حجم کتاب: 115 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Rockport Publishing