نام کتاب: Designing Public Spaces in Hospitals نویسنده: Nicoletta Setola, Sabrina Borgianni, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 314 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: Hospitals نویسنده: Jasmin Yu, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 146 حجم کتاب: 41 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Design Media Publishing

نام کتاب: Lighting And Colour For Hospital Design نویسنده: Hilary Dalke, Paul J. Littlefair, David L. Loe, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 51 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Stationery Office

نام کتاب: Medicine by Design: The Architect and the Modern Hospital, 1893-1943 نویسنده: Annmarie Adams, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 198 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: University of Minnesota Press

نام کتاب: Lean-Led Hospital Design - Creating The Efficient Hospital Of The Future نویسنده: Naida Grunden, Charles Hagood, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9781439868294, 1439868298, فرمت: PDF تعداد صفحه: 321 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Lighting Guide 2 - Hospitals And Health Care Buildings نویسنده: Bukorović, Nikolas, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: 1903287995, 9781903287996, 9781628709889, 162870988X, فرمت: PDF تعداد صفحه: 87 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Chartered Institution Of Building Services Engineers

نام کتاب: Rise Of The Modern Hospital - An Architectural History Of Health And Healing, 1870-1940 نویسنده: Jeanne Kisacky, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 0822981610, 9780822981619, فرمت: PDF تعداد صفحه: 457 حجم کتاب: 29 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: University Of Pittsburgh Press

نام کتاب: Hospitals In Iran And India, 1500-1950S نویسنده: Fabrizio Speziale, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9789004228290, 2012004418, 9789004229198, 9782909961507,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 254 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Brill

نام کتاب: Hospitals - A Design Manual نویسنده: Noor Wagenaar, Cor / Mens, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 3038214736, 9783038214731,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 272 حجم کتاب: 124 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Birkhauser

نام کتاب: Improving Sustainability During Hospital Design And Operation - A Multidisciplinary Evaluation Tool نویسنده: Stefano Capolongo, Marta Carla Bottero, Maddalena Buffoli, Emanuele Lettieri, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9783319140353, 9783319140360,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 129 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Springer