نام کتاب: European Style Hotels نویسنده: Arthur Gao, Panagiotis Fotiadis, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 288 حجم کتاب: 64 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات:

نام کتاب: Asian Style Hotels  Bali, Java, Malaysia, Singapore, Thailand نویسنده: Kim Inglis, Jacob Termansen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 241 حجم کتاب: 48 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Periplus

نام کتاب: Spas & Holiday Resorts نویسنده: Qian Yin, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 234 حجم کتاب: 30 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات:

نام کتاب: Hotel Proposals نویسنده: Yu, James, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 278 حجم کتاب: 51 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Liaoning Science & Technology Publishing

نام کتاب: Oriental Style Hotels نویسنده: Philip Jodidio, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 271 حجم کتاب: 187 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Liaoning Science & Technology Publishing

نام کتاب: Hotel architecture نویسنده: Jiu Dian, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 272 حجم کتاب: 65 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Hi-Design International Pub

نام کتاب: The Most Beautiful Hotels in the World نویسنده: Hyatt Hotels Corporation, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 417 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Design Media Publishing

نام کتاب: The Ultimate Guide to Spas and Hot Tubs نویسنده: Terry Tamminen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 338 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Japanese Spa Resorts نویسنده: Jinling Qu, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 416 حجم کتاب: 42 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Design Media Publishing

نام کتاب: Design Hotels: Architectural Design نویسنده: Links Editorial, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 234 حجم کتاب: 48 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Monsa