نام کتاب: ASHRAE Laboratory Design Guide نویسنده: McIntosh, Ian B.D.; Dorgan, Chad B.; Dorgan, Charles E., ویرایش: 1 سال انتشار: 2001 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 222 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Ashrae

نام کتاب: Laboratory Design Guide نویسنده: Brian Griffin B Arch FRAIA ARIBA ADIA, ویرایش: 3 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 402 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Architectural Press

نام کتاب: The Sustainable Laboratory Handbook Design Equipment Operation نویسنده: Egbert Dittrich, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 592 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: The Chemical Laboratory - Its Design And Operation - A Practical Guide For Planners Of Industrial, Medical, Or Educational Facilities نویسنده: Sigurd Rosenlund, ویرایش: 1 سال انتشار: 1988 کد ISBN کتاب: 0815511108, 9780815511106, 9780815519201,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 173 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: William Andrew