نام کتاب: 100 Restaurant Design Principles نویسنده: Arthur Gao, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 413 حجم کتاب: 39 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات:

نام کتاب: Atlas of World Restaurants نویسنده: Catherin Chang, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 512 حجم کتاب: 67 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Liaoning Science & Technology Publishing

نام کتاب: Club + Bar Design نویسنده: Club + Bar Design, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 336 حجم کتاب: 102 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Design Media Publishing

نام کتاب: Hotel Restaurant & Bar نویسنده: Rebecca Li, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 264 حجم کتاب: 49 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Liaoning Science & Technology Publishing

نام کتاب: The Restaurant From Concept to Operation نویسنده: John R. Walker, ویرایش: 5 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 496 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Eat Work Shop - New Japanese Design نویسنده: M. Iwatate, T. Conran Sir, T. Nakasa, K. Takayama, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 213 حجم کتاب: 42 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Periplus

نام کتاب: Ultimate Restaurant Design نویسنده: Paco Asensiot, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 527 حجم کتاب: 68 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: teNeues

نام کتاب: 1,000 Restaurant Bar And Cafe Graphics نویسنده: Luke Herriott, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 9781616736392, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 320 حجم کتاب: 162 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Rockport Publishing

نام کتاب: The Restaurant - From Concept to Operation نویسنده: John R. Walker, ویرایش: 6 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 577 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Eating Architecture نویسنده: Jamie Horwitz, Paulette Singley, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 410 حجم کتاب: 17 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: The MIT Press