نام کتاب: Problem Seeking An Architectural Programming Primer نویسنده: William M. Pena, Steven A. Parshall, ویرایش: 5 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: EPUB تعداد صفحه: 288 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Architectural Programming and Predesign Manager نویسنده: Robert Hershberger, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 506 حجم کتاب: 60 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Problem Seeking: An Architectural Programming Primer نویسنده: William M.Peña, ویرایش: 4 سال انتشار: 2001 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 249 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Programming Architecture نویسنده: Paul Coates, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 200 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: Drawing From The Model - Fundamentals Of Digital Drawing, 3D Modeling, And Visual Programming In Architectural Design نویسنده: Frank Melendez, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 1119115620, 9781119115625, فرمت: PDF تعداد صفحه: 352 حجم کتاب: 167 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Scripting Cultures - Architectural Design And Programming نویسنده: Mark Burry, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 0470746416, 9780470746417, فرمت: PDF تعداد صفحه: 272 حجم کتاب: 177 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Introduction To Architectural Programming نویسنده: Edward T White, ویرایش: 1 سال انتشار: 1972 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 84 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Architectural Media

نام کتاب: Programs And Manifestoes On 20Th-Century Architecture نویسنده: Ulrich Conrads, ویرایش: 1 سال انتشار: 1975 کد ISBN کتاب: 9780262530309, فرمت: PDF تعداد صفحه: 96 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: The MIT Press