نام کتاب: Detail Annual Vol 3 نویسنده: J.Kwang, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 271 حجم کتاب: 82 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Archiworld

نام کتاب: Architecture In Detail II نویسنده: Graham Bizley, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 221 حجم کتاب: 40 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Architectural Press

نام کتاب: Landscape Detailing Volume 4: Water نویسنده: Michael Littlewood FLI FSGD, ویرایش: 1 سال انتشار: 2001 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 272 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Taylor & Francis

نام کتاب: Architect’s Handbook of Construction Detailing نویسنده: Nick Robinson, ویرایش: 2 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 457 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Architectural Detailing: Function - Constructibility - Aesthetics نویسنده: Edward Allen, Patrick Rand, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 279 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Architecture In Detail نویسنده: Graham Bizley, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 188 حجم کتاب: 30 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Architectural Press

نام کتاب: Best Of Detail - Beton-Concrete نویسنده: Christian Schittich, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 200 حجم کتاب: 33 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: DETAIL

نام کتاب: Best of Detail - Fassaden-Facades نویسنده: Christian Schittich, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 202 حجم کتاب: 36 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: DETAIL

نام کتاب: Best Of Detail - Glass نویسنده: Christian Schittich, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 201 حجم کتاب: 39 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: DETAIL

نام کتاب: Best Of Detail - Holz-Wood نویسنده: Christian Schittich, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 200 حجم کتاب: 31 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: DETAIL