نام کتاب: Codify Parametric and Computational Design in Landscape Architecture نویسنده: Bradley Cantrell, Adam Mekies, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 310 حجم کتاب: 30 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: AAD Algorithms-Aided Design - Parametric strategies using Grasshopper نویسنده: Arturo Tedeschi, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 498 حجم کتاب: 135 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Le Penseur

نام کتاب: Parametric Modelling With Autodesk Inventor 2018 نویسنده: Randy Shih, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 1630571016, فرمت: RAR تعداد صفحه: 600 حجم کتاب: 65 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: SDC Publications

نام کتاب: Parametricism 2.0 - Rethinking Architecture’S Agenda For The 21St Century نویسنده: Schumacher, Patrik, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 9781118736166, 1118736168, فرمت: PDF تعداد صفحه: 136 حجم کتاب: 214 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Parametric Design for Architecture نویسنده: Wassim Jabi, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 208 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Laurence King Publishing

نام کتاب: Post-parametric Automation in Design and Construction نویسنده: Alfredo Andia, Thomas Spiegelhalter, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 230 حجم کتاب: 32 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Artech House

نام کتاب: Parametric Geometry Of Curves And Surfaces - Architectural Form-Finding نویسنده: Lastra Alberto, ویرایش: 1 سال انتشار: 2021 کد ISBN کتاب: 9783030813161, 9783030813178,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 308 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Birkhauser

نام کتاب: Elements of Parametric Design نویسنده: Robert Woodbury, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 312 حجم کتاب: 77 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: Parametric Modeling With Autodesk Inventor 2018 نویسنده: Randy Shih, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 1630571016, 9781630571016, فرمت: PDF تعداد صفحه: 618 حجم کتاب: 65 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: SDC Publications