نام کتاب: Curve - possibilities and problems with deviating from the straight in architecture نویسنده: Simon Unwin, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 192 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: The Mathematical Works of Leon Battista Alberti نویسنده: William M. Pena, Steven A. Parshall, ویرایش: 5 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: EPUB تعداد صفحه: 288 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Geometry - The Language Of Space and Form نویسنده: John Tabak, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 269 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Facts on File

نام کتاب: Architecture and Mathematics  from Antiquity to  the Future Volume II - The 1500s to the Future نویسنده: Michael J. Ostwald, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 680 حجم کتاب: 25 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Springer

نام کتاب: Advances in Architectural Geometry 2012 نویسنده: Robert Aish, Aparajit Pratap, Lars Hesselgren, Shrikant Sharma, Johannes Wallner, Niccolo Baldassini, Philippe Bompas, Jacques Raynaud, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 339 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Springer

نام کتاب: Fractal Geometry in Architecture and Design نویسنده: Cad Bovill, ویرایش: 1 سال انتشار: 1996 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 200 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Birkhauser

نام کتاب: Mathematical Excursions to the Worlds Great Building نویسنده: Alexander Hahn, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 345 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Princeton University Press

نام کتاب: Algorithmic Geometry نویسنده: Jean-Daniel Boissonnat, Mariette Yvinec, Herve Bronniman, ویرایش: 1 سال انتشار: 2001 کد ISBN کتاب: 9780521565295, 0521565294, فرمت: DJVU تعداد صفحه: 272 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Architectural Geometry نویسنده: Helmut Pottmann, Andreas Asperl, Michael Hofer, Axel Kilian, Daril Bentley, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 744 حجم کتاب: 40 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Bentley Institute Press

نام کتاب: Architecture, Mathematics and Perspective نویسنده: Tomás García-Salgado, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 165 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Birkhauser