نام کتاب: Art In World History 2 Vols نویسنده: Mary, Hollingsworth, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 0765680696, 9780765680693, 9781317476504, 9781317476511, 1317476514, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 542 حجم کتاب: 63 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis (Cam)

نام کتاب: A World History of Architecture نویسنده: Marian Moffett, Lawrence Wodehouse, Michael Fazio, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 608 حجم کتاب: 302 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Architect Drawings - A Selection of Sketches by World Famous Architects Through History نویسنده: Kendra Schank Smith PhD in History Theory Criticism and Representation, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 289 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Architectural Press

نام کتاب: A Short History Of The World In 50 Places نویسنده: Jacob F. Field, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9781789291988, 9781789292336, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 288 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Michael O’Mara

نام کتاب: Art - A History Of Painting, Sculpture, Architecture Vol.1 (Prehistory, Ancient World, Middle Ages) نویسنده: Frederick Hartt, ویرایش: 1 سال انتشار: 1976 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 474 حجم کتاب: 108 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Harry N. Abrams

نام کتاب: Art In World History نویسنده: Mary Hollingsworth, Giulio Argan, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: 0765680696, 9780765680693, فرمت: PDF تعداد صفحه: 488 حجم کتاب: 135 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge

نام کتاب: Modern Architecture, Volume 2 Of History Of World Architecture نویسنده: Manfredo Tafuri, Francesco Dal Co, ویرایش: 1 سال انتشار: 1987 کد ISBN کتاب: 0847807614, 9780847807611, فرمت: PDF تعداد صفحه: 427 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Rizzoli

نام کتاب: Urban Space And Urban History In The Roman World نویسنده: Miko Flohr, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 2020003559, 2020003560, 9780367406226, 9780367809331, فرمت: PDF تعداد صفحه: 349 حجم کتاب: 183 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: The Greenwood Encyclopedia Of Homes Through World History, 3 Volume Set نویسنده: James M. Steele, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 0313337888, 9780313337888, فرمت: PDF تعداد صفحه: 842 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات:

نام کتاب: A World History Of Art نویسنده: Hugh Honour, John Fleming, ویرایش: 6 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: 9781856693141, 1856693147, 9781856693158, 1856693155,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 960 حجم کتاب: 319 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Laurence King Publishing