نام کتاب: Autodesk 3ds Max 2013 Bible نویسنده: Kelly L. Murdock, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 843 حجم کتاب: 140 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Autodesk 3ds Max 2013 Essentials نویسنده: Dariush Derakhshani, Randi L. Derakhshani, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 402 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Sybex

نام کتاب: Mastering Autodesk Revit Architecture 2015 نویسنده: James Vandezande, Eddy Krygiel, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 992 حجم کتاب: 61 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Sybex

نام کتاب: Architectural Rendering With 3Ds Max And V-Ray - Photorealistic Visualization نویسنده: Markus Kuhlo, Enrico Eggert, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9780240814773, 0240814770, فرمت: DJVU تعداد صفحه: 216 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Focal Press

نام کتاب: 3Ds Max Design Architectural Visualization. For Intermediate Users نویسنده: Brian L. Smith, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9٫78024E+12, فرمت: PDF تعداد صفحه: 526 حجم کتاب: 51 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Taylor & Francis

نام کتاب: 3D Photorealistic Rendering. Volume 1, Interiors & Exteriors With V-Ray & 3Ds Max نویسنده: Cardoso, Jamie, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9781138780729, 1138780723, فرمت: PDF تعداد صفحه: 549 حجم کتاب: 47 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Mastering Autodesk 3ds Max 2013 نویسنده: Jeffrey Harper, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1008 حجم کتاب: 52 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Sybex

نام کتاب: Autodesk 3Ds Max 2016 Essentials نویسنده: Dariush Derakhshani, Randi L. Derakhshani, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9781119059769, 9781119059905, 9781119059899, 1119059895, 1119059909, فرمت: PDF تعداد صفحه: 464 حجم کتاب: 141 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Wiley

نام کتاب: Autodesk 3Ds Max 2012 Essentials - Autodesk Official Training Guide نویسنده: Dariush Derakhshani, Randi Derakhshani, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 9781118016756, 9781118117798, 9781118117804, 9781118117811, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 419 حجم کتاب: 33 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Sybex

نام کتاب: Mastering Mental Ray Rendering Techniques For 3D And Cad Professionals نویسنده: Jennifer O’Connor, Jennifer O'Connor, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9780470563854, فرمت: PDF تعداد صفحه: 371 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley