نام کتاب: Mastering AutoCAD 2019 and AutoCAD LT 2019 نویسنده: George Omura, Brian C. Benton, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1088 حجم کتاب: 53 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Sybex

نام کتاب: AutoCAD 2015 and AutoCAD LT 2015 Essentials نویسنده: Scott  Onstott, Scott Onstott, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 418 حجم کتاب: 28 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Mastering AutoCAD 2013 and AutoCAD LT 2013 نویسنده: George Omura, Brian C. Benton, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1202 حجم کتاب: 47 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Mastering AutoCAD 2014 and AutoCAD LT 2014 نویسنده: George Omura, Brian C. Benton, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1250 حجم کتاب: 85 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Mastering AutoCAD 2015 and Autocad LT 2015 نویسنده: George Omura, Brian Benton, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1082 حجم کتاب: 46 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: AutoCAD 2015 and AutoCAD LT 2015 - No Experience Required نویسنده: Donnie  Gladfelter, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1034 حجم کتاب: 40 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Autocad 2018 For Architectural Design نویسنده: Tutorial Books, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 233 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: CreateSpace

نام کتاب: Autocad Platform Customization - User Interface And Beyond نویسنده: Lee Ambrosius, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 9781118900468, 1118900464, فرمت: PDF تعداد صفحه: 290 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Autocad 2016 And Autocad Lt 2016 - No Experience Required نویسنده: Gladfelter Donnie, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 9781119059554, 9781119059844, 9781119059714, 1119059550, 1119059712, 1119059844, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 984 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Autocad 2017 And Autocad Lt 2017 Essentials نویسنده: Scott Onstott, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 1119243335, 9781119243335, فرمت: PDF تعداد صفحه: 435 حجم کتاب: 131 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Sybex