نام کتاب: Mastering Autodesk Revit Architecture 2014 نویسنده: James Vandezande, Eddy Krygiel, Phil Read, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1010 حجم کتاب: 51 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Autodesk Revit Architecture 2010 in Practice نویسنده: Kogent Inc, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 342 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Kogent Learning Solutions

نام کتاب: Autodesk Revit Architecture 2015 - No Experience Require نویسنده: Eric Wing, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1008 حجم کتاب: 85 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Sybex

نام کتاب: Autodesk Revit Architecture 2015 Essentials نویسنده: Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 384 حجم کتاب: 33 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Sybex

نام کتاب: Commercial Design Using Autodesk Revit 2017 نویسنده: Daniel John Stine, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 629 حجم کتاب: 70 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: SDC Publications

نام کتاب: Mastering Autodesk Revit Architecture 2016: Autodesk Official Press نویسنده: James Vandezande, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: EPUB تعداد صفحه: 1008 حجم کتاب: 36 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Sybex

نام کتاب: Architectural Commercial Design Using Autodesk Revit 2014 نویسنده: Daniel John Stine, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 1585038024, 9781585038022, فرمت: PDF تعداد صفحه: 480 حجم کتاب: 32 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: SDC Publications

نام کتاب: Autodesk Revit 2018 Structure Fundamentals - Metric - Autodesk نویسندهized انتشارات نویسنده: Ascent – Center For Technical Knowledge, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 1946571555, 9781946571557, فرمت: PDF تعداد صفحه: 571 حجم کتاب: 25 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Ascent, Center For Technical Knowledge

نام کتاب: Introducing Revit Architecture 2009 Bim For Beginners نویسنده: Eddy Krygiel, Greg Demchak, Tatjana Dzambazova, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9780470595978, 9780470184950, 0470184957, 9780470260982, 047026098X, 0470595973, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 498 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Design Integration Using Autodesk Revit 2017 نویسنده: Daniel John Stine, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 900 حجم کتاب: 97 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: SDC Publications