نام کتاب: Basics Architectural Photography نویسنده: Michael Heinrich, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 84 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Birkhauser

نام کتاب: Photographing Architecture - Lighting, Composition, Postproduction and Marketing Techniques نویسنده: John Siskin, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 160 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Amherst Media, Inc

نام کتاب: 100 Ways To Take Better Portrait Photographs نویسنده: Daniel Lezano, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: 9780715335420, 0715335421, 9780715335635, 0715335634, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 145 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: David & Charles

نام کتاب: 47Th Publication Design Annual - The Best Magazine Design - Photography, Illustration, Infographics & Digital نویسنده: Society Of Publication Designers, ویرایش: 47 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 1592538223, 9781592538225, فرمت: PDF تعداد صفحه: 344 حجم کتاب: 91 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Rockport Publishing

نام کتاب: Architectural Photography Composition, Capture, And Digital Image Processing نویسنده: Adrian Schulz, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 1933952431, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 196 حجم کتاب: 19 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Rocky Nook

نام کتاب: Basic Critical Theory For Photographers نویسنده: Ashley La Grange, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 9781136090134, 1136090134, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 256 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis

نام کتاب: Basics Photography 02 - Lighting نویسنده: David Praekel, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 2940373035, 9782940373031, فرمت: PDF تعداد صفحه: 178 حجم کتاب: 59 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academia

نام کتاب: Basics Creative Photography 01 - Design Principles نویسنده: Jeremy Webb, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9782940411368, 9782940439713, فرمت: PDF تعداد صفحه: 192 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Ava Publishing

نام کتاب: Digital Photography Masterclass نویسنده: Tom Ang, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 9781465408563, فرمت: PDF تعداد صفحه: 362 حجم کتاب: 82 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Dorling Kindersley Ltd

نام کتاب: Digital Photography - An Introduction - Content Previously Published In Digital Photographer’S Handbook نویسنده: Tom, Ang, Ang Tom, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9781465402158, 9781465412034, 1465412034, فرمت: PDF تعداد صفحه: 224 حجم کتاب: 50 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: DK Publishing