نام کتاب: Chicago Skyscrapers, 1871-1934 نویسنده: Leslie, Thomas, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 234 حجم کتاب: 192 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: University of Illinois Press

نام کتاب: Manhattan Skyscrapers نویسنده: Eric Nash, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 215 حجم کتاب: 50 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Princeton Architectural Press

نام کتاب: Second Century of the Skyscraper - Council on Tall Buildings and Urban Habitat نویسنده: Council on Tall Buildings & Urban, ویرایش: 1 سال انتشار: 1988 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1108 حجم کتاب: 28 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Building The Skyline - The Birth And Growth Of Manhattan’S Skyscrapers نویسنده: Barr, Jason M, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 0199344361, 9780199344369, فرمت: PDF تعداد صفحه: 456 حجم کتاب: 20 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press

نام کتاب: Inventing Modern - Growing Up With X-Rays, Skyscrapers, And Tailfins نویسنده: John H. Lienhard Iv, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: 0195160320, 9780195160321, 9781423784272, فرمت: PDF تعداد صفحه: 304 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press

نام کتاب: Skyscrapers نویسنده: Paige V. Polinsky, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 1532111053, 9781532111051, فرمت: PDF تعداد صفحه: 24 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Sandcastle

نام کتاب: How to Read Skyscrapers - A Crash Course in High-Rise Architecture نویسنده: Edward Denison, Nick Beech, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: , فرمت: EPUB تعداد صفحه: 256 حجم کتاب: 41 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Universe Publishing

نام کتاب: Impossible Heights - Skyscrapers Flight and the Master Builder نویسنده: Adnan Morshed, ویرایش: 3 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 296 حجم کتاب: 30 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: University of Minnesota Press

نام کتاب: The Black Skyscraper - Architecture And The Perception Of Race نویسنده: Adrienne Brown, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9781421423838 1421423839, فرمت: PDF تعداد صفحه: 277 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Johns Hopkins University Press

نام کتاب: Moscow Monumental - Soviet Skyscrapers And Urban Life In Stalin’s Capital نویسنده: Katherine Zubovich, ویرایش: 1 سال انتشار: 2021 کد ISBN کتاب: 0691178909, 9780691178905,, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 280 حجم کتاب: 57 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Princeton University Press