نام کتاب: Cognitive Semiotics - Signs, Mind, And Meaning نویسنده: Per Aage Brandt, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 1350143308, 9781350143302,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 288 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Bloomsbury

نام کتاب: Linguistic Semiotics نویسنده: Mingyu Wang, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: B0855T5WD3, فرمت: PDF تعداد صفحه: 397 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Springer

نام کتاب: This Means This, This Means That - A User’s Guide To Semiotics نویسنده: Sean Hall, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 1856695212, 9781856695213,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 88 حجم کتاب: 17 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Laurence King Publishing

نام کتاب: Semiotics The Basics نویسنده: Daniel Chandler, ویرایش: 2 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 9780415363761, 0415363764,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 326 حجم کتاب: 1 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Routledge

نام کتاب: Semiotics - The Basics نویسنده: Daniel Chandler, ویرایش: 3 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9781138232938,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 353 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR - Original انتشارات: Routledge

نام کتاب: The City And The Sign - An Introduction To Urban Semiotics نویسنده: M. Gottdiener, Alexandras Ph. Lagopoulos, ویرایش: 1 سال انتشار: 1986 کد ISBN کتاب: 0231061463, 9780231892544, 0231892543,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 352 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Columbia University Press

نام کتاب: Places Of Performance - The Semiotics Of Theatre Architecture نویسنده: Marvin A. Carlson, ویرایش: 1 سال انتشار: 1989 کد ISBN کتاب: 080142254X, 9780801422546,, فرمت: PDF تعداد صفحه: 224 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cornell University Press

نام کتاب: The City And The Sign - An Introduction To Urban Semiotics نویسنده: M. Gottdiener و Alexandras Ph. Lagopoulos, ویرایش: 1 سال انتشار: 1986 کد ISBN کتاب: 0231061463, 9780231892544, 0231892543, فرمت: PDF تعداد صفحه: 352 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN – OCR انتشارات: Columbia University Press

نام کتاب: Symbolic Houses In Judaism نویسنده: Mimi Levy Lipis, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: B0725NTM9Y, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 264 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge