نام کتاب: Architects Draw نویسنده: SUE FERGUSON GUSSOW, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 177 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Princeton Architectural Press

نام کتاب: Architectural drafting and construction نویسنده: Ernest R. Weidhaas, ویرایش: 4 سال انتشار: 1989 کد ISBN کتاب: 0205118615, فرمت: PDF تعداد صفحه: 646 حجم کتاب: 89 مگابایت کیفیت کتاب: OCR – SCAN انتشارات: Allyn and Bacon

نام کتاب: The Elements Of Drawing نویسنده: John Ruskin, ویرایش: 1 سال انتشار: 1932 کد ISBN کتاب: 9780713682939, 0713682930, فرمت: PDF تعداد صفحه: 346 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: E.P. Dutton & Co

نام کتاب: The Electric Pencil نویسنده: James Edward Deeds Jr., ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 9781616895013, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 272 حجم کتاب: 41 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Princeton Architectural Press

نام کتاب: The Complete Guide To Drawing For Beginners نویسنده: Yoshiko Ogura, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9781462921249, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 128 حجم کتاب: 32 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Tuttle Publishing

نام کتاب: The Complete Book Of Drawing Techniques - A Professional Guide For The Artist نویسنده: Peter Stanyer, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: 9780572029166, 0572029160, فرمت: PDF تعداد صفحه: 213 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Arcturus Foulsham

نام کتاب: The Art Of Drawing People نویسنده: Walter Foster, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: 9781600580697, 1600580696, فرمت: PDF تعداد صفحه: 145 حجم کتاب: 31 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Walter Foster Publishing

نام کتاب: Drawing for Interior Design نویسنده: Drew Plunkett, ویرایش: 2 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 192 حجم کتاب: 42 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Laurence King Publishing

نام کتاب: Design Drawing نویسنده: Francis D. K. Ching, Steven P. Juroszek, ویرایش: 2 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 419 حجم کتاب: 77 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Working Drawings Handbook نویسنده: Keith Styles, ویرایش: 3 سال انتشار: 1995 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 143 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Architectural Press