نام کتاب: Sustainable Nation Urban Design Patterns for the Future نویسنده: Douglas Farr, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: , فرمت: EPUB تعداد صفحه: 400 حجم کتاب: 29 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Sustainable Urban Design An Environmental Approach 2nd ویرایش نویسنده: Adam Ritchie, Randall Thomas, ویرایش: 2 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: EPUB تعداد صفحه: 256 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Taylor & Francis

نام کتاب: Sustainable Urban Development Volume 3 نویسنده: S. R. Curwell, Ron Vreeker, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 302 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Taylor & Francis

نام کتاب: Sustainable Urban Development: The Environmental Assessment Methods نویسنده: Ron Vreeker, Mark Deakin, Gordon Mitchell, Peter Nijkamp, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 544 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: Designing the City - Towards a More Sustainable Urban Form نویسنده: Hildebrand Frey, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 240 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Taylor & Francis

نام کتاب: Designing the City - Towards a More Sustainable Urban Form نویسنده: John Massengale, Victor Dover, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 450 حجم کتاب: 87 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Designing the Urban Renaissance - Sustainable and Competitive Place Makingin England نویسنده: Francesco Vescovi, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 190 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Springer

نام کتاب: Sustainability in Architecture and Urban Design نویسنده: Carl Bovill, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 285 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: Sustainable Urban Development 4: Changing Professional Practice نویسنده: Ian Cooper, Martin Symes, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 326 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: Sustainable Urban Development Volume 1 نویسنده: S. Curwell, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 256 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge