نام کتاب: Analytical Chemistry For Technicians نویسنده: John Kenkel, Kenkel J.V., ویرایش: 3 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: 1566705193, فرمت: RAR تعداد صفحه: 600 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Analytical Chemistry In Archaeology نویسنده: Pollard, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 0511349947, فرمت: PDF تعداد صفحه: 419 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Analytical Methods In Supramolecular Chemistry نویسنده: Christoph A. Schalley, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: 3527315055, 9783527315055, 9783527609888, فرمت: PDF تعداد صفحه: 502 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Analytical Chemistry - A Chemist And Laboratory Technician’S Toolkit نویسنده: Bryan M. Ham, Aihui Maham, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 1118714849, 9781118714843, فرمت: PDF تعداد صفحه: 680 حجم کتاب: 93 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Analytical Techniques In Combinatorial Chemistry نویسنده: Michael E. Swartz, ویرایش: 1 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: 0824719395, 9780824719395, فرمت: PDF تعداد صفحه: 320 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Analytical Chemistry - An Introduction نویسنده: Gerald F. Lewis, ویرایش: 1 سال انتشار: 1985 کد ISBN کتاب: 9780333385678, 9781349077571, فرمت: PDF تعداد صفحه: 110 حجم کتاب: 20 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Macmillan Education

نام کتاب: Analytical Chemistry نویسنده: Matthias Otto, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: 3527305904, فرمت: PDF تعداد صفحه: 277 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Dean’S Analytical Chemistry Handbook نویسنده: Pradyot Patnaik, ویرایش: 2 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: 9780071410601, 0071410600, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1114 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Challenges In Green Analytical Chemistry نویسنده: Salvador Garrigues, Miguel De La Guardia, ویرایش: 2 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 1788015371, 9781788015370, فرمت: PDF تعداد صفحه: 378 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Royal Society of Chemistry

نام کتاب: Chemistry - Theoretical, Practical, Analytical نویسنده: Muspratt S., ویرایش: 1 سال انتشار: 1860 کد ISBN کتاب: B001IVNB2O, فرمت: DJVU تعداد صفحه: 858 حجم کتاب: 28 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: William MacKenzie