نام کتاب: Amino Acid Fermentation نویسنده: Atsushi Yokota, Masato Ikeda, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9784431565185, 9784431565208, فرمت: PDF تعداد صفحه: 310 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Advances In Biomedical And Biomimetic Materials - Ceramic Transactions,206 (Ceramic Transactions Series) نویسنده: Roger Narayan, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 9780470408476, 0470408472, فرمت: PDF تعداد صفحه: 204 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات:

نام کتاب: Advances In Biomechanics And Tissue Regeneration نویسنده: Mohamed H. Doweidar, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 0128163909, 9780128163900, فرمت: PDF تعداد صفحه: 421 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press

نام کتاب: An Introduction To Medicinal Chemistry نویسنده: Graham L Patrick, ویرایش: 5 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 0199697396, 9780199697397, فرمت: PDF تعداد صفحه: 814 حجم کتاب: 14 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oxford University Press

نام کتاب: Anaerobes In Biotechnology نویسنده: Rajni Hatti-Kaul, Gashaw Mamo, Bo Mattiasson, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 9783319456492, 9783319456515, فرمت: PDF تعداد صفحه: 472 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Application Of Ionic Liquids In Biotechnology نویسنده: Toshiyuki Itoh, Yoon-Mo Koo, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9783030230807, 9783030230814, فرمت: PDF تعداد صفحه: 336 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Biochemical Engineering - A Textbook For Engineers, Chemists And Biologists نویسنده: Shigeo Katoh, Jun-Ichi Horiuchi, Fumitake Yoshida, ویرایش: 2 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 3527338047, 9783527338047, فرمت: PDF تعداد صفحه: 304 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Wiley

نام کتاب: Biochemistry And Cell Biology Of Ageing - Part Ii Clinical Science نویسنده: J. Robin Harris, Viktor I. Korolchuk, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9789811336805, 9789811336812, فرمت: PDF تعداد صفحه: 499 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Springer

نام کتاب: Biochemistry - A Short Course نویسنده: John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Gregory J. Gatto Jr., Lubert Stryer, ویرایش: 4 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 1319114636, 9781319114633, فرمت: PDF تعداد صفحه: 992 حجم کتاب: 148 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: W. H. Freeman

نام کتاب: Biochemical And Environmental Bioprocessing - Challenges And Developments نویسنده: M. Jerold, V. Sivasubramanian, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 0367187396, 9780367187392, فرمت: PDF تعداد صفحه: 256 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press