نام کتاب: Albright’S Chemical Engineering Handbook نویسنده: Albright, Lyle Frederick, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 9780824753627, 0824753623, 9781420014389, 1420014382, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1912 حجم کتاب: 17 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Applied Chemistry نویسنده: P. N. Palanisamy, A. Geetha, K. Manjula Rani, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9780071333139, 0071333134, فرمت: PDF تعداد صفحه: 300 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: An Introduction To Chemistry نویسنده: Richard C. Bauer, ویرایش: 2 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: 0073511072, 9780073511078, فرمت: PDF تعداد صفحه: 772 حجم کتاب: 49 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: An Introduction To Chemoinformatics نویسنده: Andrew R. Leach, V.J. Gillet, ویرایش: 2003 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: 1402013477, 9781402013478, فرمت: PDF تعداد صفحه: 255 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Basic Inorganic Chemistry نویسنده: F. Albert Cotton, Geoffrey Wilkinson, Paul L. Gaus, ویرایش: 3 سال انتشار: 1994 کد ISBN کتاب: 0471505323, 9780471505327, فرمت: PDF تعداد صفحه: 856 حجم کتاب: 41 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Chemical Principles In The Laboratory نویسنده: Emil J Slowinski, Wayne C Wolsey, William L Masterton, ویرایش: 8 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: 0534424538, 9780534424534, فرمت: PDF تعداد صفحه: 385 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wadsworth Publishing

نام کتاب: Chemistry - An Introduction To General, Organic, And Biological Chemistry نویسنده: Karen C. Timberlake, ویرایش: 11 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 0321693450, 9780321693457, فرمت: PDF تعداد صفحه: 750 حجم کتاب: 39 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Prentice Hall

نام کتاب: College Chemistry - An Introductory Textbook Of General Chemistry نویسنده: Linus Pauling, ویرایش: 3 سال انتشار: 1964 کد ISBN کتاب: B000F3JUBC, فرمت: DJVU تعداد صفحه: 832 حجم کتاب: 44 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: W. H. Freeman

نام کتاب: Chemical Principles - The Quest For Insight نویسنده: Loretta Jones, Laverman Atkins, Leroy Laverman, ویرایش: 6 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 1464124671, 9781464124679, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1129 حجم کتاب: 217 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: W. H. Freeman

نام کتاب: Chemical Principles - The Quest For Insight نویسنده: Peter Atkins, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: 9780716770800, 0716770806, فرمت: DJVU تعداد صفحه: 1125 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: W. H. Freeman