نام کتاب: Chemistry And Technology Of Epoxy Resins نویسنده: B. Ellis, Mr Bryan Ellis, ویرایش: 1 سال انتشار: 1993 کد ISBN کتاب: 9789401053020, 9789401129329, فرمت: PDF تعداد صفحه: 332 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Epoxy Resin Chemistry نویسنده: Ronald S. Bauer, ویرایش: 1 سال انتشار: 1979 کد ISBN کتاب: 9780841205253, 9780841206793, 0841205256, فرمت: PDF تعداد صفحه: 271 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Chemical Society

نام کتاب: Epoxy Resin Chemistry II نویسنده: Ronald S. Bauer, ویرایش: 1 سال انتشار: 1983 کد ISBN کتاب: 9780841207776, 9780841210462, 0841207771, فرمت: PDF تعداد صفحه: 310 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Chemical Society

نام کتاب: Epoxy Resins - Chemistry And Technology نویسنده: Clayton May, ویرایش: 2 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9780824776909, 0824776909, 9781351449960, 1351449966, 9780203756713, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1242 حجم کتاب: 88 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Lubricants And Lubrication, 2 Volume Set نویسنده: Wilfried Dresel, Theo Mang, ویرایش: 3 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9783527645572, 3527645578, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 1498 حجم کتاب: 32 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Wiley

نام کتاب: Mastering Resin نویسنده: Richard Hightower, Joseph D. Gradecki, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: 0471431036, 9780471431039, 9780471467465, فرمت: CHM تعداد صفحه: 408 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Wiley

نام کتاب: Resin Transfer Moulding For Aerospace Structures نویسنده: Bernd Räckers, Teresa M. Kruckenberg, Rowan Paton, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: 9789401059060, 9789401144377, فرمت: PDF تعداد صفحه: 522 حجم کتاب: 19 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Resin Transfer Moulding نویسنده: Kevin Potter, ویرایش: 1 سال انتشار: 1997 کد ISBN کتاب: 9789401064972, 9789400900219, فرمت: PDF تعداد صفحه: 264 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer