نام کتاب: Mass Transfer Operations نویسنده: Robert E. Treybal, ویرایش: 3 سال انتشار: 1980 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 800 حجم کتاب: 30 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Analytical Solutions For Transport Processes - Fluid Mechanics, Heat And Mass Transfer نویسنده: Günter Brenn, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9783662514238, 9783662514214, فرمت: PDF تعداد صفحه: 306 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: A Modern Course In Transport Phenomena نویسنده: Venerus, Ottinger, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9781107129207, 9781316416174, 2017041983, فرمت: PDF تعداد صفحه: 538 حجم کتاب: 175 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Biomedical Mass Transport And Chemical Reaction - Physicochemical Principles And Mathematical Modeling نویسنده: James S. Ultman, Harihara Baskaran, Gerald M. Saidel, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 0471656321, 9780471656326, فرمت: PDF تعداد صفحه: 656 حجم کتاب: 45 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Closed-Form Solutions For Drug Transport Through Controlled-Release Devices In Two And Three Dimensions نویسنده: Laurent Simon, Juan Ospina, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 1118947258, 9781118947258, فرمت: PDF تعداد صفحه: 432 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Engineering Heat And Mass Transfer نویسنده: Mahesh M. Rathore, Mahesh M., Rathore, ویرایش: 3 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9788131806135, 8131806138, فرمت: PDF تعداد صفحه: 651 حجم کتاب: 25 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: University Science Press

نام کتاب: Essentials Of Multiphase Flow And Transport In Porous Media نویسنده: George Francis Pinder, William G Gray, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: 9780470380796, 0470380799, فرمت: PDF تعداد صفحه: 272 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Heat And Mass Transfer نویسنده: D.K Dixit, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 1259062643, 9781259062643, فرمت: PDF تعداد صفحه: 1172 حجم کتاب: 54 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Fundamentals Of Heat And Mass Transfer نویسنده: C. Kothandaraman, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9788122426427, فرمت: PDF تعداد صفحه: 729 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: New Age International

نام کتاب: Fundamentals Of Momentum, Heat And Mass Transfer نویسنده: James R. Welty, Gregory L. Rorrer, David G. Foster, ویرایش: 6 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 0470504811, 9780470504819, فرمت: PDF تعداد صفحه: 758 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley