نام کتاب: Advanced Membrane Technology And Applications نویسنده: Norman N Li, Anthony G. Fane, W. S. Winston Ho, Takeshi Matsuura, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 0471731676, 9780471731672, فرمت: PDF تعداد صفحه: 989 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Boron Separation Processes نویسنده: Nalan Kabay, Marek Bryjak, Nidal Hilal, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 0444634541, 9780444634542, فرمت: PDF تعداد صفحه: 412 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Ceramic Membranes Applied In Separation Processes نویسنده: Dionisio da Silva Biron, Venina dos Santos, Mara Zeni, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9783319586045, 3319586041, 9783319586038, فرمت: PDF تعداد صفحه: 91 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Carbon-Based Membranes For Separation Processes نویسنده: Takeshi Matsuura, Ahmad Fauzi Ismail, Dipak Rana, Henry C. Foley, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 0387789901, 9780387789903, فرمت: PDF تعداد صفحه: 324 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Springer

نام کتاب: Chromatographic And Membrane Processes In Biotechnology نویسنده: Carlos A. V. Costa, Carlos A. Costa, Joaquim S. Cabral, ویرایش: 1 سال انتشار: 1991 کد ISBN کتاب: 9789401055352, 9789401134705, فرمت: PDF تعداد صفحه: 473 حجم کتاب: 30 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Chemical Separations - Principles, Techniques And Experiments HQ نویسنده: Clifton E. Meloan, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: 0471351970, 9780471351979, فرمت: DJVU تعداد صفحه: 767 حجم کتاب: 25 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Coulson And Richardson’S Chemical Engineering Volume 2 - Particle Technology And Separation Processes نویسنده: Richardson, J.F., Harker, J.H., Backhurst, J.R., ویرایش: 5 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: 9781615833375, 9789004171862, 9780750644457, فرمت: PDF تعداد صفحه: 836 حجم کتاب: 42 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Elements Of Flow And Diffusion Processes In Separation Nozzles نویسنده: Dr. Wolfgang Ehrfeld, ویرایش: 1 سال انتشار: 1983 کد ISBN کتاب: 9783540119241, 9783540395133, فرمت: PDF تعداد صفحه: 142 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Gas Extraction - An Introduction To Fundamentals Of Supercritical Fluids And The Application To Separation Processes نویسنده: Prof. Dr.-Ing. Gerd Brunner, ویرایش: 1 سال انتشار: 1994 کد ISBN کتاب: 9783662073827, 9783662073803, فرمت: PDF تعداد صفحه: 387 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Steinkopff-Verlag Heidelberg

نام کتاب: Green Separation Processes نویسنده: Carlos A. M. Afonso, Jo O Pedro G. Crespo, Paul T. Anastas, Jo?O Pedro G. Crespo, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: 9783527309856, 3527309853, فرمت: PDF تعداد صفحه: 376 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley