نام کتاب: Mechanics of Materials نویسنده: Russell C. Hibbeler, ویرایش: 10 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 901 حجم کتاب: 153 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Prentice Hall

نام کتاب: Mechanics of Solids and Fluids نویسنده: Franz Ziegler, ویرایش: 2 سال انتشار: 1995 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 865 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Vector Mechanics for Engineers Statics and Dynamics نویسنده: Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Jr., David F. Mazurek, Phillip J. Cornwell, Brian P. Self, ویرایش: 11 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1472 حجم کتاب: 92 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Mechanics of Materials نویسنده: Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Jr., David F. Mazurek, John T. DeWolf, ویرایش: 7 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 897 حجم کتاب: 39 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Statics and Mechanics of Materials نویسنده: Russell C. Hibbeler, R. C. Hibbeler, ویرایش: 4 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 912 حجم کتاب: 165 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Prentice Hall

نام کتاب: Computational Methods in Elasticity and Plasticity - Solids and Porous Media نویسنده: A. Anandarajah, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 659 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Micromechanics of Defects in Solids نویسنده: Toshia Mura, ویرایش: 2 سال انتشار: 1987 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 601 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Martinus Nijhoff انتشاراتs

نام کتاب: Mechanics of Materials 1 نویسنده: E. J. Hearn, ویرایش: 3 سال انتشار: 1997 کد ISBN کتاب: , فرمت: DJVU تعداد صفحه: 481 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Mechanics of Materials نویسنده: Roy R. Craig, ویرایش: 3 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 861 حجم کتاب: 49 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Essentials of the Mechanics of Materials نویسنده: George N. Frantziskonis, University of Arizona, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 316 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: DEStech Publications