نام کتاب: Advances In Engineering Fluid Mechanics - Multiphase Reactor And Polymerization System Hydrodynamics نویسنده: Nicholas P Cheremisinoff Consulting Engineer, ویرایش: 1 سال انتشار: 1996 کد ISBN کتاب: 0884154971, 9780884154976, 9780080526294, فرمت: PDF تعداد صفحه: 772 حجم کتاب: 31 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Gulf Professional Publishing

نام کتاب: Computational Techniques For Multiphase Flows نویسنده: Guan Heng, Yeoh Jiyuan Tu, ویرایش: 2 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: 9780081024539, فرمت: PDF تعداد صفحه: 633 حجم کتاب: 46 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Fluid And Thermodynamics - Volume 3 - Structured And Multiphase Fluids نویسنده: Kolumban Hutter, Yongqi Wang, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9783319777443;9783319777450, فرمت: PDF تعداد صفحه: 627 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Springer