کتاب مهندسی عمران

نام کتاب: Design Principles and Analysis of Thin Concrete Shells, Domes and Folders نویسنده: Iakov Iskhakov, Yuri Ribakov, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: 9781498726658, 1498726658, 1111111111, فرمت: PDF تعداد صفحه: 174 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Advances in Asphalt Materials - Road and Pavement Construction نویسنده: Shin-Che Huang, Hervé Di Benedetto, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9780081002698, 9781782423454, 9781782422761, 9780857090287, 9780081006931, 9780081006962, فرمت: PDF تعداد صفحه: 492 حجم کتاب: 31 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Woodhead Publishing

نام کتاب: Soil Mechanics - Principles and Practice نویسنده: G. E. Barnes, ویرایش: 1 سال انتشار: 1995 کد ISBN کتاب: 9780333596548, 9781349132584, 2432432452, فرمت: PDF تعداد صفحه: 380 حجم کتاب: 41 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Palgrave Macmillan

نام کتاب: Engineering Surveying Technology نویسنده: T.J.M. Kennie, G. Petrie, ویرایش: 1 سال انتشار: 1993 کد ISBN کتاب: 9780203860748, 0203860748, فرمت: PDF تعداد صفحه: 508 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Thin-Walled Structures With Structural Imperfections - Analysis and Behavior نویسنده: N. E. Shanmugam, J.Y. Richard Liew, V. Thevendran, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: 0080430031, 9780080430034, 9780080552057, 0080422667, فرمت: PDF تعداد صفحه: 841 حجم کتاب: 38 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Practical Hydraulics نویسنده: Melvyn Kay, ویرایش: 2 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: 0203960777, فرمت: PDF تعداد صفحه: 266 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis

نام کتاب: Engineering Vibration Analysis with Application to Control Systems نویسنده: C. Beards, ویرایش: 1 سال انتشار: 1996 کد ISBN کتاب: 034063183x, 9780340631836, 0470235594, فرمت: PDF تعداد صفحه: 437 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Halsted Press

نام کتاب: Engineering Mechanics Statics نویسنده: Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas, ویرایش: 3 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 0495295590, 9780495295594, فرمت: PDF تعداد صفحه: 601 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Learning

نام کتاب: Structural Engineering Handbook نویسنده: Mustafa Mahamid, Edwin Henry Gaylord, Charles N. Gaylord, ویرایش: 5 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9781260115987, 1260115984, فرمت: PDF تعداد صفحه: 958 حجم کتاب: 580 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Earthquake Engineering For Concrete Dams - Analysis, Design, And Evaluation نویسنده: Anil K Chopra, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 1119056039, 9781119056034, فرمت: PDF تعداد صفحه: 298 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley-Blackwell