نام کتاب: Boundary Element Analysis of Plates and Shells نویسنده: D. E. Beskos, ویرایش: 1 سال انتشار: 1991 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 375 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Introduction to Finite Element, Boundary Element, and Meshless Methods - With Applications to Heat Transfer and Fluid Flow نویسنده: Darrell W. Pepper, Alain J. Kassab, Eduardo A. Divo, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 334 حجم کتاب: 41 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: ASME Press

نام کتاب: Finite Element and Boundary Methods in Structural Acoustics and Vibration نویسنده: Noureddine Atalla, Franck Sgard, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 470 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: The Boundary Element Method in Engineering A Complete Course نویسنده: A. A. Becker, ویرایش: 1 سال انتشار: 1992 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 348 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات:

نام کتاب: The Boundary Element Method with Programming For Engineers and Scientists نویسنده: Gernot Beer, Ian Smith, Christian Duenser, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 496 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Boundary Elements in Dynamics نویسنده: J. Dominguez, ویرایش: 1 سال انتشار: 1993 کد ISBN کتاب: , فرمت: DJVU تعداد صفحه: 707 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: WIT Press

نام کتاب: Boundary Element Techniques - Theory And Applications In Engineering نویسنده: C. A. Brebbia, J. C. F. Telles, L. C. Wrobel, ویرایش: 1 سال انتشار: 1984 کد ISBN کتاب: 9783642488627, 9783642488603, فرمت: PDF تعداد صفحه: 464 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Boundary Element Techniques In Engineering نویسنده: C. A. Brebbia, S. Walker, ویرایش: 1 سال انتشار: 1980 کد ISBN کتاب: 9780408003407, 0408003405, فرمت: PDF تعداد صفحه: 213 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Boundary Elements And Other Mesh Reduction Methods Xxviii (V. 28) نویسنده: C. A. Brebbia, J.T. Katsikadelis, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: 1845641647, 9781845641641, 9781845642235, فرمت: PDF تعداد صفحه: 361 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: WIT Press

نام کتاب: Boundary Elements And Other Mesh Reduction Methods Xxxii نویسنده: C. A. Brebbia, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 1845644700, 9781845644703, فرمت: PDF تعداد صفحه: 337 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: WIT Press