نام کتاب: AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design نویسنده: ویرایش: 2 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 722 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: AASHTO

نام کتاب: AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications نویسنده: AASHTO, ویرایش: 1 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 658 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: AASHTO

نام کتاب: Bridge Hydraulics نویسنده: Les Hamill, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 401 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Bridges- Analysis, Design, Structural Health Monitoring, and Rehabilitation نویسنده: Baidar Bakht, Aftab Mufti, ویرایش: 2 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 434 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Cable Supported Bridges Concepts and Design نویسنده: Niels J. Gimsing, ویرایش: 1 سال انتشار: 1983 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 412 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Design of Modern Highway Bridges نویسنده: NarendraTaly, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1370 حجم کتاب: 52 مگابایت کیفیت کتاب: اسکن عالی انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Inspection, Evaluation and Maintenance of Suspension Bridges نویسنده: Sreenivas Alampalli, William J. Moreau, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 368 حجم کتاب: 49 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Bridge Aeroelasticity - Sensitivity Analysis and Optimum Design نویسنده: J. A. Jurado, S. Hernandez, F. Nieto, A. Mosquera, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 368 حجم کتاب: 34 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: WIT Press

نام کتاب: Construction and Design of Cable Stayed Bridges نویسنده: Walter Podolny Jr., ‎ John B. Scalzi, ‎ Walter Podolny, ویرایش: 2 سال انتشار: 1986 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 354 حجم کتاب: 74 مگابایت کیفیت کتاب: اسکن عالی انتشارات: Wiley

نام کتاب: LRFD Guide Specifications for Design of Pedestrian Bridges نویسنده: AASHTO, ویرایش: 2 سال انتشار: 1997 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 19 حجم کتاب: 1 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: AASHTO