نام کتاب: Continuum Theory of Plasticity نویسنده: Akhtar S. Khan, Sujian Huang, ویرایش: 1 سال انتشار: 1995 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 431 حجم کتاب: 17 مگابایت کیفیت کتاب: اسکن خیلی خوب انتشارات: Wiley

نام کتاب: Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element Analysis نویسنده: Javier Bonet, Richard D. Wood, ویرایش: 2 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 340 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Computational Continuum Mechanics نویسنده: Ahmed A. Shabana, ویرایش: 2 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 340 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Continuum Mechanics نویسنده: Victor Quinn, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 110 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Orange Apple

نام کتاب: Fundamentals of Continuum Mechanics نویسنده: John W. Rudnicki, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 220 حجم کتاب: 1 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Worked Examples in Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element Analysis نویسنده: Javier Bonet, Dr Antonio J. Gil, Dr Richard D. Wood, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 136 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Continuum Mechanics for Engineers نویسنده: G. Thomas Mase, George E. Mase, ویرایش: 2 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 380 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: An Introduction to Continuum Mechanics نویسنده: George J. Simitses, Emeritus, Dewey H. Hodges, ویرایش: 2 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 480 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press

نام کتاب: Fundamentals of Structural Stability نویسنده: G. Thomas Mase, George E. Mase, Ronald E. Smelser, ویرایش: 3 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 399 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Topology Optimization in Structural and Continuum Mechanics نویسنده: George I. N. Rozvany, Tomasz Lewinski, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 471 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer