نام کتاب: Seismic Isolation for Architects نویسنده: Andrew Charleson, Adriana Guisasola, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 204 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Routledge

نام کتاب: Engineering Vibration Analysis with Application to Control Systems نویسنده: C. Beards, ویرایش: 1 سال انتشار: 1996 کد ISBN کتاب: 034063183x, 9780340631836, 0470235594, فرمت: PDF تعداد صفحه: 437 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Halsted Press

نام کتاب: Mechanical Vibration - Analysis, Uncertainties, and Control نویسنده: Mark L. Nagurka, Haym Benaroya, ویرایش: 3 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 992 حجم کتاب: 100 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Integrated Seismic Design of Structure and Control Systems نویسنده: Paolo Castaldo, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 226 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Balanced Control of Flexible Structures نویسنده: Wodek Gawronski, ویرایش: 1 سال انتشار: 1995 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 256 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Dynamics and Control of Structures: A Modal Approach نویسنده: Wodek K. Gawronski, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 248 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Vibration Theory and Applications with Finite Elements and Active Vibration Control نویسنده: Alan Palazzolo, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 976 حجم کتاب: 24 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: The Building Environment - Active and Passive Control Systems نویسنده: Vaughn Bradshaw, ویرایش: 3 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 589 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Design Recommendations for Seismically Isolated Buildings نویسنده: Architectural Institute of Japan, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 238 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Architectural Institute of Japan

نام کتاب: Damping Technologies for Tall Buildings - Theory, Design Guidance and Case Studies نویسنده: Antony Wood, Alberto Lago, Dario Trabucco, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1124 حجم کتاب: 114 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann