نام کتاب: Computational Plasticity نویسنده: Eugenio Onate, Roger Owen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 270 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Continuum Theory of Plasticity نویسنده: Akhtar S. Khan, Sujian Huang, ویرایش: 1 سال انتشار: 1995 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 431 حجم کتاب: 17 مگابایت کیفیت کتاب: اسکن خیلی خوب انتشارات: Wiley

نام کتاب: Computational Methods in Elasticity and Plasticity - Solids and Porous Media نویسنده: A. Anandarajah, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 659 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Nonlinear Theory of Elasticity نویسنده: A. I. Lurie, Alexander Belyaev, ویرایش: 1 سال انتشار: 1991 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 612 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Computational Methods for Plasticity: Theory and Applications نویسنده: EA de Souza Neto, D. Peric, D. R. J. Owen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 816 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity نویسنده: Anthony E. Armenàkas, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 987 حجم کتاب: 33 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: The Mathematical Theory of Elasticity نویسنده: Richard B. Hetnarski, Józef Ignaczak, ویرایش: 2 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 334 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Plasticity In Reinforced Concrete نویسنده: Wai-Fah Chen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 474 حجم کتاب: 133 مگابایت کیفیت کتاب: اسکن خوب انتشارات: J. Ross Publishing

نام کتاب: Theory of Elasticity نویسنده: Amenovich Amenzade, ویرایش: 1 سال انتشار: 1979 کد ISBN کتاب: , فرمت: DJVU تعداد صفحه: 283 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: MIR PUBLISHERS MOSCOW

نام کتاب: Elasticity in Engineering Mechanics نویسنده: ARTHUR P. BORESI, KEN P. CHONG, JAMES D. LEE, ویرایش: 3 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 645 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley