نام کتاب: Reinforced Concrete Masonry Cantilever Retaining Walls نویسنده: Concrete Masonry Association of Australia, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 80 حجم کتاب: 11 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Concrete Masonry Association of Australia

نام کتاب: Concrete and Masonry Databook نویسنده: Christine Beall, Rochelle Jaffe, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 721 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Masonry Design and Detailing نویسنده: Christine Beall, ویرایش: 5 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 674 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Masonry and Concrete for Residental Construction نویسنده: Christine Beall, ویرایش: 1 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 369 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Design of Structural Masonry نویسنده: W. M. C. McKenzie, ویرایش: 1 سال انتشار: 2001 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 278 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Palgrave Macmillan

نام کتاب: Masonry Structural Design نویسنده: Richard Klingner, Richard  E.  Klingner, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 589 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge

نام کتاب: Masonry Walls - Specification And Design نویسنده: Kenneth Thomas, ویرایش: 1 سال انتشار: 1996 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 323 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Fastenings to Concrete and Masonry Structures State of the Art Report by Comite Euro-International Du Breton نویسنده: ویرایش: 1 سال انتشار: 1994 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 257 حجم کتاب: 50 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Thomas Telford Publishing

نام کتاب: Designers’ Guide to Eurocode 6 - Design of Masonry Structures نویسنده: John Morton, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 144 حجم کتاب: 1 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: ICE Publishing

نام کتاب: Design of Reinforced Masonary Structures نویسنده: Narendra Taly, ویرایش: 2 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 753 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill