نام کتاب: Matrix Analysis of Structures نویسنده: Robert E. Sennett, ویرایش: 1 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 228 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Waveland Pr Inc

نام کتاب: Structural Analysis: Using Classical and Matrix Methods نویسنده: Jack C. McCormac, ویرایش: 4 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 620 حجم کتاب: 19 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Structural Analysis - A Unified Classical and Matrix Approach نویسنده: Adam Neville, Amin Ghali, ویرایش: 7 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 963 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Matrix Analysis Of Structural Dynamics نویسنده: Franklin Y. Cheng, ویرایش: 1 سال انتشار: 2001 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1016 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Marcel Dekker

نام کتاب: Structural Analysis: A Unified Classical and Matrix Approach نویسنده: A. Ghali, A. M. Neville, T. G. Brown, ویرایش: 6 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 866 حجم کتاب: 43 مگابایت کیفیت کتاب: اسکن عالی انتشارات: Spon Press

نام کتاب: Integrated Matrix Analysis of Structures Theory and Computation نویسنده: Mario Paz, William Leigh, ویرایش: 1 سال انتشار: 2001 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 334 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Kluwer Academic

نام کتاب: Matrix Methods of Structural Analysis نویسنده: R. K. Livesley, ویرایش: 1 سال انتشار: 1964 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 273 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pergamon Press

نام کتاب: Matrix Analysis of Framed Structures نویسنده: Jr, James M. Gere, William Weaver, ویرایش: 3 سال انتشار: 1990 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 557 حجم کتاب: 14 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Van Nostrand Reinhold

نام کتاب: Theory of Matrix Structural Analysis نویسنده: J. S. Przemieniecki, ویرایش: 1 سال انتشار: 1968 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 481 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Dynamic Model Analysis - Advanced Matrix Methods and Unit-Root Econometrics Representation Theorems نویسنده: Mario Faliva, Maria Grazia Zoia, ویرایش: 2 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 225 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer