نام کتاب: Problem Solving in Soil Mechanics نویسنده: A. Aysen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 190 حجم کتاب: 39 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Advanced Soil Mechanics نویسنده: Braja M. Das, ویرایش: 4 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 630 حجم کتاب: 14 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Advanced Soil Mechanics نویسنده: Braja M. Das, ویرایش: 3 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 594 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis

نام کتاب: Soil Mechanics نویسنده: Roberto Nova, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 405 حجم کتاب: 9 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Laboratory and Field Testing of Unsaturated Soils نویسنده: Mehdi Setareh, Robert Darvas, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 214 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Fundamentals of Soil Mechanics for Sedimentary and Residual Soils نویسنده: Laurence D. Wesley, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 440 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV نویسنده: David Zeng, Majid Manzari, Dennis Hiltunen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 100 حجم کتاب: 20 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Society of Civil Engineers

نام کتاب: Slope Stability Engineering, Volume 1 نویسنده: Norio Yagi, Takuo Yamagami, Jing-Cai Jiang, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 687 حجم کتاب: 77 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Balkema

نام کتاب: Unsaturated Soils - Research & Applications - Volume 1 and 2 نویسنده: Nasser Khalili, Adrian Russell, ‎ Arman Khoshghalb, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1842 حجم کتاب: 230 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Soil Mechanics: Concepts and Applications نویسنده: William Powrie, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 741 حجم کتاب: 25 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Spon Press