نام کتاب: Problem Solving in Soil Mechanics نویسنده: A. Aysen, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 190 حجم کتاب: 39 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Engineering in Rock Masses نویسنده: F. G. Bell, ویرایش: 1 سال انتشار: 1994 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 584 حجم کتاب: 17 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Fundamentals of Ground Engineering نویسنده: John Atkinson, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 244 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Foundation Engineering Handbook نویسنده: Hsay-Yang Fang, ویرایش: 2 سال انتشار: 1990 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 942 حجم کتاب: 60 مگابایت کیفیت کتاب: اسکن عالی انتشارات: Chapman And Hall

نام کتاب: Advanced Soil Mechanics نویسنده: Braja M. Das, ویرایش: 4 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 630 حجم کتاب: 14 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Advanced Soil Mechanics نویسنده: Braja M. Das, ویرایش: 3 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 594 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis

نام کتاب: Geotechnical Engineering - A Practical Problem Solving Approach نویسنده: Braja M. Das, Nagaratnam Sivakugan, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 520 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: J. Ross Publishing

نام کتاب: Handbook of Tunnel Engineering II Basics and Additional Services for Design  and Construction نویسنده: B. Maidl, M. Thewes, U. Maidl, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 454 حجم کتاب: 17 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Ernst & Sohn

نام کتاب: Earth Retention Systems Handbook نویسنده: Alan Macnab, ویرایش: 1 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 524 حجم کتاب: 24 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Geotechnical Testing, Observation, and Documentation نویسنده: Tim Davis, ویرایش: 2 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 229 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Society of Civil Engineers