نام کتاب: Elements of Spatial Structures - Analysis and Design نویسنده: M. Y. H. Bangash, T. Bangash, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 671 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Thomas Telford Publishing

نام کتاب: Principles of Space Structures نویسنده: N. Subramanian, ویرایش: 2 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 687 حجم کتاب: 57 مگابایت کیفیت کتاب: اسکن خوب انتشارات: Wheeler Publishing

نام کتاب: Shaping of Space Structures - Examples of Applications of Formian in the Design of Tension-Strut Systems نویسنده: Janusz Rebielak, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: DJVU تعداد صفحه: 302 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

نام کتاب: Space Grid Structures نویسنده: John Chilton, ویرایش: 1 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 180 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Architectural Press

نام کتاب: Analysis, Design And Construction Of Steel Space Frames نویسنده: G. S. Ramaswamy, G. R. Suresh, Octatube M Eekhout, ویرایش: 1 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: 0727730142, 9780727730145, فرمت: PDF تعداد صفحه: 262 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Thomas Telford Publishing

نام کتاب: Space Structures 5 - Volume 1 نویسنده: Gar Parke, P. Disney, ویرایش: 1 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 448 حجم کتاب: 19 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Thomas Telford Publishing

نام کتاب: Space Structures 5 - Volume 2 نویسنده: Gar Parke, P. Disney, ویرایش: 1 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 448 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Thomas Telford Publishing