نام کتاب: Specification for the Design of Cold-Formed Stainless Steel Structural Members نویسنده: American Society of Civil Engineers, ویرایش: 1 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 132 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Society of Civil Engineers

نام کتاب: Steel Structures - Practical Design Studies نویسنده: Hassan Al Nageim, ویرایش: 4 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 454 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Structural Steel Design to Eurocode 3 and AISC Specifications نویسنده: Claudio Bernuzzi, Benedetto Cordova, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 534 حجم کتاب: 14 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Stability and Ductility of Steel Structures نویسنده: Tsutomu  Usami, Yoshito Itoh, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 447 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Design of Structures with Steel Roof Trusses نویسنده: Bureau of Indian Standards, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 293 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: اسکن عالی انتشارات: Bureau of Indian Standards

نام کتاب: Structural Design - A Practical Guide for Architects نویسنده: James R. Underwood, Michele Chiuini, ویرایش: 2 سال انتشار: 2007 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 816 حجم کتاب: 479 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Semi-rigid Connections Handbook نویسنده: Wai-Fah Chen, Norimitsu Kishi, Masato Komuro, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1263 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Learning

نام کتاب: Welding - Principles and Applications نویسنده: Larry Jeffus, ویرایش: 7 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 962 حجم کتاب: 94 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Learning

نام کتاب: Structural Welding Code - Steel نویسنده: ویرایش: 18 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 543 حجم کتاب: 28 مگابایت کیفیت کتاب: اسکن عالی انتشارات: American Welding Society

نام کتاب: Structural Welding Code - Steel نویسنده: ویرایش: 19 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 541 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Welding Society