نام کتاب: Fundamental Finite Element Analysis and Applications - with Mathematica and MATLAB Computations نویسنده: M. Asghar  Bhatti, ویرایش: 1 سال انتشار: 2005 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 718 حجم کتاب: 24 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Structural and Stress Analysis نویسنده: T.H.G. Megson, ویرایش: 1 سال انتشار: 1996 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 649 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Butterworth-Heinemann

نام کتاب: Finite Element Analysis of Composite Materials Using ANSYS نویسنده: Ever J. Barbero, ویرایش: 2 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 363 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Matrix Analysis of Structures نویسنده: Robert E. Sennett, ویرایش: 1 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 228 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Waveland Pr Inc

نام کتاب: Boundary Element Analysis of Plates and Shells نویسنده: D. E. Beskos, ویرایش: 1 سال انتشار: 1991 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 375 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Numerical Methods in Finite Element Analysis نویسنده: K. J. Bathe, ویرایش: 1 سال انتشار: 1976 کد ISBN کتاب: , فرمت: DJVU تعداد صفحه: 544 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Prentice Hall

نام کتاب: Analysis of Engineering Structures نویسنده: Branko S. Bedenik, Colin B. Besant, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 389 حجم کتاب: 47 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Horwood Publishing

نام کتاب: Elements of Spatial Structures - Analysis and Design نویسنده: M. Y. H. Bangash, T. Bangash, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 671 حجم کتاب: 15 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Thomas Telford Publishing

نام کتاب: Meshfree Methods Moving Beyond the Finite Element Method نویسنده: G. R. Liu, ویرایش: 2 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 773 حجم کتاب: 33 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Introduction to Structural Analysis Displacement and Force Methods نویسنده: S. T. Mau, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 327 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press