نام کتاب: International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures, SDSS’Rio 2010 Volume 1 نویسنده: Eduardo de M. Batista, Pedro C. G. da S. Vellasco, Luciano R. O. de Lima, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 685 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Federal University of Rio de Janeiro

نام کتاب: Stability and Ductility of Steel Structures نویسنده: Tsutomu  Usami, Yoshito Itoh, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 447 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: The Dynamic Stability of Elastic Systems نویسنده: V. V Bolotin, ویرایش: 1 سال انتشار: 1964 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 455 حجم کتاب: 25 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Holden-Day

نام کتاب: Stability of Elastic Structures نویسنده: N.A. Alfutov, V. Balmont, E. Evseev, ویرایش: 1 سال انتشار: 2000 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 343 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Stability of Structures - Elastic lnelastic Fracture and Damage Theories نویسنده: Zdenek P. Bazant, Luigi Cedolin, ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1039 حجم کتاب: 17 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: World Scientific

نام کتاب: Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS’99) نویسنده: Dan Dubina, M. Iványi, ویرایش: 1 سال انتشار: 1999 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 620 حجم کتاب: 40 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Stability Analysis and Design of Structures نویسنده: M. L. Gambhir, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 575 حجم کتاب: 38 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Slope Stability Analysis and Stabilization - New Methods and Insight نویسنده: Michael A. Caldarone, ویرایش: 2 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 441 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Slope Stability and Stabilization Methods نویسنده: Lee W. Abramson, Thomas S. Lee, Sunil Sharma, Glenn M. Boyce, ویرایش: 2 سال انتشار: 2002 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 736 حجم کتاب: 26 مگابایت کیفیت کتاب: اسکن عالی انتشارات: Wiley

نام کتاب: Theory of Elastic Stability, International Student ویرایش نویسنده: Stephen P. Timoshenko, James M. Gere, Engineering, ویرایش: 2 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: DJVU تعداد صفحه: 560 حجم کتاب: 12 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Dover Publications