نام کتاب: Tall Buildings Structural Systems and Aerodynamic Form نویسنده: Mehmet Halis Günel, Hüseyin Emre Ilgin, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 214 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge

نام کتاب: The Tall Buildings Reference Book نویسنده: Dave Parker, Antony Wood, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 513 حجم کتاب: 36 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge

نام کتاب: 100 of the World’s Tallest Buildings نویسنده: Dolores Rice, I. Zaknic, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 220 حجم کتاب: 160 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Gingko Pr Inc

نام کتاب: Tall and Super Tall Buildings - Planning and Design نویسنده: Akbar R. Tamboli, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: EPUB تعداد صفحه: 782 حجم کتاب: 39 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Tall Building Design - Steel, Concrete, and Composite Systems نویسنده: Bungale S. Taranath, ویرایش: 1 سال انتشار: 2016 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 872 حجم کتاب: 37 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: 100of The World Tallest Buildings نویسنده: Ivan Žaknić, Matthew Smith, Dolores B. Rice, ویرایش: 1 سال انتشار: 1998 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 220 حجم کتاب: 160 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Images Publishing Group

نام کتاب: Tall Building Structures - Analysis and Design نویسنده: Bryan Stafford Smith, Alex Coull, ویرایش: 1 سال انتشار: 1991 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 537 حجم کتاب: 36 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley

نام کتاب: Foundation Systems for High-Rise Structures نویسنده: Rolf Katzenbach, Steffen Leppla, Deepankar Choudhury, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 292 حجم کتاب: 36 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Tall Building Design - Steel, Concrete, and Composite Systems نویسنده: Bungale S. Taranath, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 933 حجم کتاب: 37 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Simplified Dynamic Analysis of High-Rise Buildings نویسنده: Izuru Takewaki, Hideo Takabatake, Yukihiko Kitada, Akiko Kishida, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 277 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer