نام کتاب: A Guide To The Preparation Of Civil Engineering Drawings نویسنده: M. V. Thomas C.Eng., M.I.Mun. E., ویرایش: 1 سال انتشار: 1982 کد ISBN کتاب: 9780333326992, 9781349861033, فرمت: PDF تعداد صفحه: 186 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Macmillan Education

نام کتاب: Engineering Drawing For Ptu نویسنده: M. B. Shah B. C. Rana, V. K. Jadon, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 9788131759714, 9789332506787, فرمت: PDF تعداد صفحه: 441 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Engineering Drawing نویسنده: N.D.BHATT, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 9380358962, فرمت: PDF تعداد صفحه: 720 حجم کتاب: 720 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Charotar Publishing House

نام کتاب: Engineering Graphics نویسنده: Basant Agrawal, C. M. Agrawal, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9780071329811, 0071329811, فرمت: PDF تعداد صفحه: 606 حجم کتاب: 29 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Engineering Drawing نویسنده: Shah M.B., Rana B.C., ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: 9788131709443, فرمت: PDF تعداد صفحه: 484 حجم کتاب: 23 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Pearson

نام کتاب: Engineering Drawing نویسنده: Basant Agrawal, C. M. Agrawal, M. B. Shah, B. C. Rana, ویرایش: 2 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: 8131710562, 2009022319, فرمت: PDF تعداد صفحه: 580 حجم کتاب: 6 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Engineering Drawing [As Per Latest Syllabus Of Jntu-Hyderabad] نویسنده: Basant Agrawal, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9789339212209, 9339212207, فرمت: PDF تعداد صفحه: 772 حجم کتاب: 29 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Engineering Drawing With An Introduction To Autocad نویسنده: Dhananjay Jolhe, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: 0070648379, 9780070648371, فرمت: PDF تعداد صفحه: 652 حجم کتاب: 29 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Engineering Graphics - For Rgpv نویسنده: M. B. Shah, B. C. Rana, S. N. Varma, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: 9788131760109, 9789332506831, فرمت: PDF تعداد صفحه: 357 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Interpreting Engineering Drawings نویسنده: Jay D. Helsel, Ed Espin, Cecil Howard Jensen, ویرایش: 6 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: 9780176501709, 0176501703, فرمت: PDF تعداد صفحه: 493 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Nelson Education