نام کتاب: Design of Guyed Electrical Transmission Structures نویسنده: ASCE, ویرایش: 1 سال انتشار: 1997 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 89 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Society of Civil Engineers

نام کتاب: Fog and Edge Computing - Principles and Paradigms نویسنده: Rajkumar Buyya, Satish Narayana Srirama, ویرایش: 1 سال انتشار: 2019 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 512 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Wiley

نام کتاب: Design of Steel Transmission Pole Structures (ASCE-SEI 48-11 Standard) نویسنده: American Society of Civil Engineers, ویرایش: 1 سال انتشار: 2011 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 102 حجم کتاب: 1 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Society of Civil Engineers

نام کتاب: Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading نویسنده: C. Jerry Wong, ویرایش: 3 سال انتشار: 2010 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 204 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Society of Civil Engineers

نام کتاب: Prestressed Concrete Transmission Pole Structures نویسنده: Wesley J. Oliphant, Douglas C. Sherman, ویرایش: 1 سال انتشار: 2012 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 178 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Society of Civil Engineers

نام کتاب: Design of Electrical Transmission Lines - Structures and Foundations نویسنده: Sriram Kalaga, Prasad Yenumula, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 468 حجم کتاب: 20 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Electrical Transmission and Substation Structures - Technology for the Next Generation نویسنده: Marlon W. Vogt, ویرایش: 1 سال انتشار: 2009 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 531 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Society of Civil Engineers

نام کتاب: Structural Engineering of Transmission Lines نویسنده: Peter Catchpole, Buck Fife, ویرایش: 1 سال انتشار: 2014 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 357 حجم کتاب: 27 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: ICE Publishing

نام کتاب: Design of Latticed Steel Transmission Structures (ASCE-SEI 10-15) نویسنده: American Society of Civil Engineers, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 90 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Society of Civil Engineers

نام کتاب: Electrical Transmission And Substation Structures 2012 نویسنده: Pugh, Archie D, ویرایش: 1 سال انتشار: 2013 کد ISBN کتاب: 9780784412657, 0784412650, 9780784477779, 0784477779, فرمت: PDF تعداد صفحه: 448 حجم کتاب: 18 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: American Society of Civil Engineers