نام کتاب: A Course In Electronics & Electrical Measurements And Instrumentation نویسنده: J.B. Gupta, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 1089 حجم کتاب: 138 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: S K Kataria and Sons

نام کتاب: An Introduction To Electrical Instrumentation And Measurement Systems A Guide To The Use, Selection, And Limitations Of Electrical Instruments And Measurement Systems نویسنده: B. A. Gregory, ویرایش: 1 سال انتشار: 1981 کد ISBN کتاب: 9780333293843, 9781349164820, فرمت: PDF تعداد صفحه: 446 حجم کتاب: 31 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Macmillan Education

نام کتاب: Basic Instrumentation For Engineers And Physicists نویسنده: A. M. P. Brookes, P. Hammond, ویرایش: 1 سال انتشار: 1968 کد ISBN کتاب: 9780081033951, فرمت: PDF تعداد صفحه: 199 حجم کتاب: 5 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات:

نام کتاب: Basic Electrical And Instrumentation Engineering نویسنده: S. Salivahanan, R. Rengaraj, G.R. Venkatakrishnan, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9789387432390, 9387432394, فرمت: PDF تعداد صفحه: 416 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: McGraw-Hill

نام کتاب: Biomedical Instrumentation And Measurements نویسنده: Leslie Cromwell Et Al., ویرایش: 2 سال انتشار: 1979 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 536 حجم کتاب: 62 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Pearson

نام کتاب: Distributed Cooperative Laboratories Networking, Instrumentation, And Measurements نویسنده: Franco Davoli, Sergio Palazzo, Sandro Zappatore, ویرایش: 1 سال انتشار: 2006 کد ISBN کتاب: 0387298118, 9780387298115, 9780387303949, فرمت: PDF تعداد صفحه: 535 حجم کتاب: 37 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Birkhauser

نام کتاب: Electronic Instrumentation And Measurements نویسنده: David A Bell, ویرایش: 2 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: 9780132499545, 0132499541, 9780968370520, 0968370527, فرمت: PDF تعداد صفحه: 451 حجم کتاب: 20 مگابایت کیفیت کتاب: SCAN انتشارات: Prentice Hall

نام کتاب: Electronic Measuring Instruments - Learn Electronics نویسنده: Wilson, Jessica, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: B08CF4Q7F1, فرمت: EPUB تعداد صفحه: 130 حجم کتاب: 2 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Quick simple Learning

نام کتاب: Electro-Optical Instrumentation - Sensing And Measuring With Lasers نویسنده: Silvano Donati, ویرایش: 1 سال انتشار: 2004 کد ISBN کتاب: 0130616109, 2004043865, فرمت: PDF تعداد صفحه: 444 حجم کتاب: 7 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson

نام کتاب: Electronic Instrumentation And Measurment نویسنده: Rohit Khurana, ویرایش: 1 سال انتشار: 2015 کد ISBN کتاب: 9325990202, 9789325990203, فرمت: PDF تعداد صفحه: 553 حجم کتاب: 14 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Vikas