نام کتاب: Micromechatronics نویسنده: Kenji Uchino, Jayne Giniewicz, ویرایش: 1 سال انتشار: 2003 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 504 حجم کتاب: 22 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: CRC Press

نام کتاب: Semiconductor Radiation Detectors - Technology and Applications نویسنده: Salim Reza, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 310 حجم کتاب: 41 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: CRC Press

نام کتاب: The 8085 Microprocessor - Architecture Programming and Interfacing نویسنده: K. Udaya Kumar, B. S. Umashankar, ویرایش: 1 سال انتشار: 2008 کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: 624 حجم کتاب: 16 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Pearson

نام کتاب: Applications Of Emerging Memory Technology - Beyond Storage نویسنده: Manan Suri, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 9789811383786;9789811383793, فرمت: PDF تعداد صفحه: 229 حجم کتاب: 13 مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Springer

نام کتاب: Advanced Raspberry Pi - Raspbian Linux And Gpio Integration نویسنده: Warren Gay, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 1484239474, 9781484239476, فرمت: PDF تعداد صفحه: 521 حجم کتاب: 10 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Apress

نام کتاب: Advanced Technologies For Next Generation Integrated Circuits (Materials, Circuits And Devices) نویسنده: Ashok Srivastava, Saraju P. Mohanty, ویرایش: 1 سال انتشار: 2020 کد ISBN کتاب: 1785616641, 9781785616648, فرمت: PDF تعداد صفحه: 320 حجم کتاب: 29 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: The Institution of Engineering and Technology

نام کتاب: Applications Of Modern Rf Photonics نویسنده: Preetpaul Singh Devgan, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 9781630811594, فرمت: PDF تعداد صفحه: 212 حجم کتاب: 4 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Artech House

نام کتاب: Applied Fourier Analysis. From Signal Processing To Medical Imaging نویسنده: Tim Olson, ویرایش: 1 سال انتشار: 2017 کد ISBN کتاب: 9781493973934, فرمت: PDF تعداد صفحه: 307 حجم کتاب: 8 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer

نام کتاب: Analogue Computing Methods نویسنده: P. Hammond, D. Welbourne, ویرایش: 1 سال انتشار: 1965 کد ISBN کتاب: 9780080106809, فرمت: PDF تعداد صفحه: 144 حجم کتاب: 3 مگابایت کیفیت کتاب: انتشارات: Elsevier

نام کتاب: Android Things Quick Start Guide - Build Your Own Smart Devices Using The Android Things Platform نویسنده: Raul Portales, ویرایش: 1 سال انتشار: 2018 کد ISBN کتاب: 1789341795, 9781789341799, فرمت: PDF تعداد صفحه: 192 حجم کتاب: 21 مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Packt Publishing